Privacy Policy

Dit privacy beleid legt uit hoe Immo De Winne omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Immo De Winne in contact staan (hierna ‘je’ genoemd).

Wij nodigen je uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat je het beleid van Immo De Winne op dit gebied kent en begrijpt.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen je op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Beschermde personen

Dit privacybeleid geldt voor alle natuurlijke personen, zoals huurders, verhuurders, hun gevolmachtigden, … Dit Privacybeleid is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

Je kan ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende link: https://www.gegevensbeschermin....

Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Persoonsgegevens en verwerking van gegevens

Een “persoonsgegeven” is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan dus gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres.

Onder "verwerking van gegevens" verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip "verwerking" dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke en bevoorrecht contactpersoon

Immo De Winne is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens. Haar coördinaten zijn: Immo De Winne bvba, Capucienenlaan 1 b2 – 9300 Aalst, BTW BE0894.373.850, email: info@dewinne.be, tel: 053/70.01.08

Immo De Winne is je gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van je persoonsgegevens. Immo De Winne bepaalt de doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

Je kan Immo De Winne als jouw aanspreekpunt contacteren door ons aan te schrijven op het volgend adres: Capucienenlaan 1 b2 – 9300 Aalst of door een e-mail te sturen naar : info@dewinne.be

Immo De Winne kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om je persoonsgegevens namens Immo De Winne en volgens de instructies van Immo De Winne te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Immo De Winne ‘ genoemd).

Via onze website en/of apps kan je ook gebruik maken van diensten van andere partijen zoals een chat, websites van derden, forums, Facebook, Instagram, nieuwsgroepen en/of apps. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, hebben we geen controle. Wij zijn er ook niet verantwoordelijk voor. Het is aan jou om hier verstandig mee om te gaan en het privacybeleid van deze derden goed na te lezen.

Welke gegevens?

Tijdens onze contacten met jou zullen we mogelijks verschillende persoonsgegevens verzamelen : identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, ...), contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, ...), gegevens over het pand dat verhuurd/verkocht en gehuurd/gekocht wordt, gegevens over de huurovereenkomst, gegevens ivm de verkoopsovereenkomst, ...

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Immo De Winne kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Immo De Winne.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin Immo De Winne deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Immo De Winne de gegevens verwerkt.

Categorie

Voorbeelden

Context

1/ Identiteitsgegevens van de klant/opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden verstrekt en verwerkt wanneer je inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of je registreert om de diensten van Immo De Winne (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van je identiteitskaart worden verkregen.

Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde

Deze gegevens worden door jou verstrekt, dan wel in jouw opdracht door Immo De Winne opgevraagd bij de overheid of technische experten.

Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract

Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die je op eigen initiatief invult.

Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst

Rijksregisternummer

Deze gegevens worden door jou verstrekt.

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door jou als mede-eigenaar verstrekt aan Immo De Winne wanneer Immo De Winne deze gegevens in het kader van een verkoop- of verhuuropdracht nodig heeft

Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus

Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd

Gegevens over de verrichtingen van X met jou

De informatie in verband met je contacten met Immo De Winne, per telefoon, e-mail, enz. en je interacties op de webpagina’s aangaande Immo De Winne, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen jou en Immo De Winne (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

Informatie over je gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over je persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die je hebt geuit of analyses die door Immo De Winne zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

Immo De Winne verwerkt geen gegevens die je ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Wanneer Immo De Winne je persoonsgegevens vraagt, heb je het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering kan wel het starten van een commerciële relatie of de uitvoering van de diensten kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

Deel je ons persoonsgegevens mee, dan garandeer je dat deze correct zijn.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Immo De Winne verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Immo De Winne zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Immo De Winne verwerkt je gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Immo De Winne rusten

Om een contract met je uit te voeren of om op jouw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen

Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Immo De Winne, waarbij deze belangen met je grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen

In specifieke gevallen, met jouw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan je op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

1. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Immo De Winne dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om je persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Immo De Winne moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:

De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen

De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Immo De Winne je gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

2. CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN IMMO DE WINNE EN U ALS KLANT

Alvorens contracten te sluiten dient Immo De Winne soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

te reageren op jouw verzoek,

je bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract

een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,

je bemiddelingsopdracht te vervullen

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Immo De Winne een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen je gegevens intern binnen Immo De Winne worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met jou of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt Immo De Winne je gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

beheer van lopende contracten / bestelde diensten

centraal management en algemeen beeld van de klanten

het beheer van je vastgoed

het beheer van de mede-eigendom waarin je mede-eigenaar bent

Immo De Winne kan je persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met jou en de uitvoering van contracten.

3. GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN Immo De Winne

Immo De Winne verwerkt je gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Immo De Winne ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor je rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

het personaliseren van de diensten van Immo De Winne

de verbetering van de kwaliteit van de aan jou verleende dienst door:

o Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes

o Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Immo De Winne, op basis van enquêtes bij klanten van Immo De Winne , statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Facebook, Instagram, enz.) gekoppeld aan Immo De Winne ,

toezicht op de activiteiten van Immo De Winne, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Immo De Winne , de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik gemaakt wordt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen

de opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,

het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt je in ons Cookies Beleid.

het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)

de vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Immo De Winne of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4. SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG VAN Immo De Winne: CONVENTIONELE DIRECT MARKETING

Immo De Winne voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang je behoeften – om je bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met je professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Immo De Winne onder meer:

de diensten die je reeds gebruikt en je sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)

je gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), je voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die je hebt bezocht personaliseren,

de advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die je hebt aangetoond via je gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Immo De Winne aanwezig was),

het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en je te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,

de sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten je het beste zouden uitkomen

je gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon

5. JE TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME

(ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)

Immo De Winne kan je persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk je mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om je persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Immo De Winne eerst je specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

Beveiliging van je gegevens

Immo De Winne hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging

Immo De Winne neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Immo De Winne gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Immo De Winne handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Immo De Winne u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Onze website vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

Mededeling van je gegevens aan anderen

Immo De Winne behandelt je persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt je gegevens alleen om je de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht. Immo De Winne kan je gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die haar bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

In sommige gevallen is Immo De Winne bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken

gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

Immo De Winne draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties

het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders

het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten

de commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

Immo De Winne dient je gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Immo De Winne gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen je persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Immo De Winne ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. zal er Immo De Winne ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Immo De Winne en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

Immo De Winne bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

Persoonsgegevens worden in geen geval door Immo De Winne verkocht aan derden.

Wat zijn je rechten bij het verwerken van de persoonsgegevens?

1. RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

Voor de hierboven vermelde doeleinden heb je:

een recht op inzage van je persoonsgegevens bij Immo De Winne. Dit betekent dat je Immo De Winne kan vragen of zij je persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

een recht van verbetering als je vaststelt dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

een recht op beperking indien je bijvoorbeeld de juistheid van je persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Immo De Winne toelaat om dit te controleren

een recht op het verwijderen van je persoonsgegevens. Wanneer je contract met Immo De Winne een einde genomen heeft, kan je Immo De Winne vragen om je persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. Je hebt eveneens de mogelijkheid om te allen tijde de verwijdering te vragen van persoonsgegevens die door Immo De Winne op basis van je toestemming worden verwerkt (tenzij Immo De Winne een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Immo De Winne (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Immo De Winne kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.

Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die je zelf aan Immo De Winne hebt verstrekt indien je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van je toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan je Immo De Winne vragen je persoonsgegevens door te sturen naar jezelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Immo De Winne

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan Immo De Winne evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Je kan je rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van je identiteitsbewijs bijgesloten naar Immo De Winne, Capucienenlaan 1 b2 – 9300 Aalst of per e-mail naar info@dewinne.be of door het contactformulier op de website te bezoeken: Contacteer Immo Dewinne

2. RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME

In welbepaalde gevallen wordt je toestemming gevraagd om je elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar je te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar je mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en je te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

Je kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@dewinne.be

Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Immo De Winne bvba, Capucienenlaan 1 b2 – 9300 Aalst

Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Immo De Winne is verzonden

Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Immo De Winne niet tegenhouden om je te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

3. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

23. Indien je klachten hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, kan je ons contacteren als volgt:

Per post : Immo De Winne bvba, Capucienenlaan 1 b2 – 9300 Aalst

Per e-mail : info@dewinne.be

Telefonisch : 053/70.01.08

Via het contactformulier op onze website : Contacteer Immo Dewinne

24. Je kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Immo De Winne mag je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze overeenkomst, de wettelijke bewaarperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke weten regelgeving.

Onze website, cookies en mobiele apps

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Je kunt onze websites bezoeken zonder je persoonsgegevens mee te delen. Met je toestemming (voor zover nodig) kunnen wij je als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij je klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies ten gevolge van je gebruik van onze websites.

Cookies

Wat zijn cookies?

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites en apps optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze websites beter afstemmen op je wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonsgegevens...

Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van je winkelwagentje en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Mobiele apps

Wij kunnen verschillende apps aanbieden. Als je van deze diensten gebruik maakt, dan kan het ook noodzakelijk zijn om je persoonsgegevens te verwerken. Die gegevens worden steeds verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.

Op de hoogte blijven van aanpassingen

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in onze bestanden.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op deze website.

Uiteraard informeren wij je via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging.